17 Ocak 2020 Cuma

 PROTEİN'lerin  Saflaştırılması

(Uzun zaman önce başladığım  -ve bir türlü devamını getiremediğim-  Aminoasitler ve Proteinler  serime devam ediyorum.)

PROTEİNLERİN MOLEKÜL AĞIRLIK TAYİNİ:
Çok büyük moleküller olduklarından dolayı, molekül ağırlıklarının tayininde kimyasal metotlar yerine fiziksel yöntemler tercih edilir. Ultrasantrifüj yöntemi  [Kolloidal özellikteki proteinler, devir sayısı çok yüksek olan (60.000-80.000 devir/dak)  ultrasantrifüjlerde çöktürülerek; çökme hızına göre ayrıştırılır],  Işık dağılımı yöntemi, Jel Filtrasyonu, Elektroforez (SDS-Page)  gibi...

Bir proteinin saflaştırılmasındaki ilk adım özütün (ekstraktın) hazırlanmasıdır. Hücreler çeşitli yöntemlerle parçalanır ve çözünme özelliklerine göre çeşitli sıvılar yardımıyla ilgili protein ekstrakte edilir. Lipidlerin aseton ve eter ile uzaklaştırılması,  bu işlemleri kolaylaştırır ve güvenilirliğini arttırır.

Ultrafiltrasyon (UF),  Jel filtrasyonu,  Elektroforez,  İyon değiştirme kromatografisi,  Afinite kromatografisi,  Diyaliz,  İsoelectric focusing,  Tuzlar ile çöktürme gibi yöntemler uygulanır.


DİYALİZ  /  Dialysis:
Proteinleri, daha küçük molekül ağırlığına sahip diğer moleküllerden ayırarak saflaştırmak için kullanılan bir yöntem. Selofan tüpler kullanılır bu yöntemde (ultramikroskobik porlar kapsarlar).
Selofan tüp içine konan bileşimdeki küçük moleküller, tüpteki porlardan ortama (distile su veya tampon çözeltiye) geçerken; büyük protein molekülleri tüp içinde kalırlar.


ULTRAFİLTRASYON  (UF):
Yarı geçirgen bir membran.  Azot gazı ve basınç ile uygulama.
Basınç altında yarı geçirgen membrandan bir miktar sıvı ve bazı küçük moleküller geçip ayrılırken  proteinler geçemez  ve membran iç yüzeyinde birikir.  Bu yöntemle hem proteinler küçük moleküllerinden ayrılır  hem de sıvı kaybederek konsantre hale gelirler.  (Yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünleri yapımında,  buharlaştırma/evaporasyondan sonra protein bileşimini arttırmak için bu yöntem uygulanabilir.)

Permeat:  Membranlardan geçen sıvı kısım.
Retentat:  Membranları geçemeyip sistemde kalan büyük moleküllü kısım.


JEL FİLTRASYONU:

Proteinlerin molekül ağırlıklarına göre ayrımında kullanılan bir yöntem.  (Proteinlerin M.A.larının tayini  ve  büyüklüklerine göre ayrımı)

Ayrım sonunda büyük protein molekülleri kolondan ilk olarak çıkarken, daha sonra orta büyüklüktekiler ve en son olarak da en küçük protein molekülleri çıkar.  [Küçük moleküller,  kolon içindeki taneciklerin  (Sephadex, biyojel veya agaroz)  yapısındaki porlara/oyuklara yerleşip kolondan çıkmakta gecikmiştir. Yani porlara takılan küçük moleküller çıkışa doğru daha yavaş sürüklenirler.]ELEKTROFOREZ  /  Electrophoresis:  Proteinleri ayırmak, saflaştırmak ve karakterize etmek amacıyla kullanılan bir yöntem.

Poliakrilamid jeller, tampon çözeltiler, iki adet cam levha,  + ve - elektrotlar (anot ve katot), enjeksiyon sistemi, tampon çözelti, tarak, stacking ve separating jel, su banyosu, DC güç kaynağı, Marker boya (brom-fenol mavisi),  boyalar (Caomasse blue)...

Yöntemin temeli:
Elektrik alan  (electric field)  etkisi altında iyonların hareket etmesi esasına dayanır.  Elektrik alana yerleştirilen bir karışımındaki proteinler, yükleri ile orantılı bir hızda göç ederler  ve  protein bantları elde edilir.

İzoelektrik noktalarından *  düşük pH'larda proteinler katota (- yüklü elektrot);  izoelektrik noktalarından yüksek pH'larda anota  (+ yüklü elektrot) doğru göç.

Proteinlerin hareketinde (mobility) net yük ve pH'nın yanı sıra moleküler büyüklük,  sürtünme katsayısı  ve  elektrik alanın gücü de önemlidir.
(Mobilite  ≈  Yük/Kütle)

Belli pH'daki bir tampon çözelti içinde ve bir taşıyıcı materyal üzerinde proteinler göç ettirilirler. Farklı göçme hızlarına göre taşıyıcı materyal üzerinde ayrılan proteinler  boyanarak görünür hale getirilirler.
Pahalı ve uzun süre isteyen bir yöntem. İyi bir ayrım için, kullanılan ayırıcı ortam proteinler ve tampon çözeltiler ile reaksiyona girmemeli, hareketi değiştirmemelidir.

Sabit ortam:  Jel
Hareketli ortam:  Tampon çözelti.  (pH'yı sabit tutarlar + taşıyıcı elektrolit)
Poliakrilamid jeller -> akrilamid/acrylamide + bisakrilamid (akrilamid yapısındaki çapraz bağlanmayı sağlar)
Amonyumpersülfat + TEMED (katalizör)
Merkaptoethanol: Sodyum Dodesil Sülfat yani SDS'nin proteinlere bağlanmasını ve böylece (-) yüklenmelerini sağlar. Ayrıca disülfit bağlarını parçalar ve bu sayede:  Globular (yumak şekilli) proteinler -> Fibröz (düz) proteinlere dönüşür.  Bu dönüşümle jel içindeki protein hareketi kolaylaşır.

(Akışkan özellikteki akrilamid jeller, çeşitli katalizör ve çapraz bağlama ajanlarının ilavesi ile çapraz şekilde bağlanarak polimerize olur ve katı yapı oluşturur. Polimerize olmamış halde iken akrilamid kuvvetli nörotoksik bir maddedir. Çalışırken eldiven kullanılmalı ve dikkatli olunmalı. Katılaşması sonrası oldukça dayanıklı bir malzeme olup işlemlerin sonunda yırtılıp parçalanmadan ortamdan alınarak üzerinde çalışılabilmekte.)

*Buğday Gluten proteinlerinin ekmeklik kalitesinin tespitinde HMW-Gluten miktarı önemli ve elektroforez bantları konu hakkında fikir verebilmekte.

Ek Bilgi:
Gıda proteinlerinin tayininde elektroforez tekniği çok geniş uygulama alanı bulur. Buğday ve buğday ürünlerindeki protein fraksiyonları bu sayede ayrılabilmekte. Elektroforez süt proteinlerinin ayırımında da kullanılmakta. Sütün başlıca proteini olan kazein elektroforezden önce pH 4.6'da asetik asit ile çöktürülerek fraksiyonlarına ayrılmaktadır.  Laktalbumin  α, β ve γ laktoglobulinler olarak ayrılabilmektedir.  Yumurta akı içerisinde bulunan yumurta proteinleri de karakteristik elektroforez bantları ile belirlenebilir.
Elektroforez hile amacıyla yapılan karışımların belirlenmesinde etkili bir yoldur.  Yoğurda hile amacıyla katılan jelatin proteinleri normal süt proteinlerinden bu yolla ayırt edilebilmekte.  (Yoğurda % 0.05 oranında katılan jelatin tespit edilebilir.)   Koyun ve inek sütlerinden yapılmış çeşitli peynirlerin hammaddesinin belirlenmesinde vs.  Elektroforez, proteinlerin ve enzimlerin saflığının kontrolünde, oligo nükleotidlerin analizinde, proteinlerin moleküler ağırlıklarının tespitinde, proteinlerin izoelektrik pH'larının belirlenmesinde ve enzimlerin preparatif eldesinde de kullanılabilir.


SDS-Page (Sodyum Dodesil Sülfat PoliAkrilamid Jel/Gel) Elektroforezi en çok kullanılan elektroforez yöntemidir. Diğer bir yöntem olan Asit-Page ile aralarındaki farkı aşağıdaki tabloda özetlemeye çalıştım:İZOELEKTRİK FOCUSING  (IEF):  "Electrofocusing"  de denir.
Farklı molekülleri,  elektrik yüklerinin ve izoelektrik noktalarının farklılığına göre ayırma üzerine dayalı bir tekniktir.  ("A technique for separating different molecules by their electric charge differences.")  Ortamın pH'sı değiştiğinde, protein moleküllerin yükleri de değişecektir.

_Elektrik alanda bir protein molekülünün hareketi, kendi izoelektrik noktasına gelindiğinde durur.  (İzoelektrik noktada net yük=0)
Özellikleri birbirine benzeyen proteinlerin birbirinden ayrılmasında geleneksel elektroforez yöntemlerine göre daha başarılı sonuçlar elde edilmekte.
Çok sayıdaki balık türüne ait etlerin ayrımı ve kontrol edilmesinde kullanılır.  (Bunun için özel bir balık türü için spesifik olan protein bantına bakılır.  Her balık türüne özgü protein bantı deseni çıkartılmalı.)
_İyi bir analiz için çok iyi hazırlanmış örnek preparatlarına ihtiyaç vardır.İYON DEĞİŞTİRME KROMATOGRAFİSİ  /  Ion Exchange Chromatography:
Asidik ve bazik proteinleri birbirinden ayırmada.
Kolon maddesi olarak nötral pH'da artı-yüklü olan Dietilaminoetil selüloz (DEAE-Cellulose) kullanılırsa => (-) yüklü maddeleri bağlamasıyla diğerleri (bazik) kolondan ayrılır.

eksi-yüklü Karboksimetil selüloz (CM-Cellulose) kullanıldığında => (+) yüklü (bazik) aminoasitler kendisine tutunarak (-)  yüklüler (asidik) kolondan ayrılır.


AFFİNİTE KROMATOGRAFİSİ  /  Affinity Chromatography:
Çok kompleks bir karışımdaki enzimleri, hormonları, veya antikor ve antijenleri ayırmada yararlanılan, seçiciliği fazla olan bir yöntem. Bir enzim solusyonunu saflaştırmak ve konsantre etmek gibi kullanım alanları var. (Antijen-Antikor, Enzim-Substrat, Reseptör-İlaç etkileşimleri)Tuzlar ile çöktürme:
Amonyum sülfat (NH4)2SO4, sodyum sülfat Na2SO4, magnezyum sülfat MgSO4 veya bakır tuzları ile çöktürme.  Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılmasında kullanılan en eski ve en çok kullanılan yöntemlerden biri. Kristal halde elde.  Tam doymuş amonyum sülfat çözeltisi albüminleri çöktürür mesela.  Globulinler ise daha düşük konsantrasyonlu amonyum sülfat çözeltilerinde de çökeldiklerinden,  çözünürlük farkından yararlanarak ayırma.

Tuzlarla çöktürme, proteinlerin denaturasyonuna neden olmaz. Bu şekilde çöktürülmüş proteinleri yeniden çözündürmek mümkündür.
* İzoelektrik Nokta  (pI):  Bir aminoasitin  Zwitterion  forma geçtiği,  yani net yükünün  0  olduğu pH.  Her aminoasit için pI değeri karakteristiktir.

Nötral aminoasitler için pI:  4.8-6.3
Asidik   " " " " "  :  2.7-3.2
Bazik    " " " " "  :  7.6-10.8

Asit ortamda aminoasitler:  +  yüklü   (katyon halinde)
Alkali/Bazik ortamda  "  "  :   -  yüklü   (anyon halinde)
İzoelektrik nokta pH'sında:  Net yük=0  (Elektrik alan içerisinde hareketsiz)


Izoelektrik nokta (pI) altındaki pH derecelerindeki bir protein molekülü pozitif (+) yüklüdür ve elektrik alanda katota (- yüklü elektrota) göç eder. pI'ye yaklaşıldığında hareketi yavaşlar ve bu değerde tamamen durur.

("A protein that is in a pH region below its isoelectric point (pI) will be positively charged and so will migrate towards the cathode. As it migrates through a gradient of increasing pH, however, the protein's overall charge will decrease until the protein reaches the pH region that corresponds to its pI.  At this point it has no net charge and so migration ceases  as there is no electrical attraction towards either electrode.")

** Zwitterion:  Belirli bir pH'da hem (+) hem de (-) yüke sahip olup net yükü sıfıra eşit olan bileşikler Zwitterion formdadır.  (amfolit)

_Aminoasitler ve proteinler amfolit/amfoter bileşiklerdir.  (Aside karşı baz,  baza karşı asit gibi davranan maddeler hem asit hem de baz etkisi gösterirler. Bu durum amino grubu ile birlikte karboksil grubu da içermelerinden kaynaklanır.  Bu nedenle tampon özelliği gösterirler.)


KAYNAKLAR:
•  Bu derlemede özellikle şu kaynaktan ve görsellerinden oldukça yararlandım:   http://www.mustafaaltinisik.org.uk/89-1-07.pdf

•  Pagif Tekniği anlatılmış ve bir-iki genel bilgi var:  http://vfdergi.yyu.edu.tr/archive/2003/14_2/2003_14_(2)_102-106.pdf


21 Aralık 2019 Cumartesi

 Ruh Halim


AİLE: "Aile gibi" ise iyi; aile adı altında "baskı, tahakküm, (fiziksel ve/veya psikolojik) şiddet, çocukların kaderini tayin hakkını kendinde gören ulvi şey"  filan gibiyse ömür törpüsü.

"Sevgi ve saygı" yoksa zaten taşınması absürd büyük bir yük.  Yıllar önce  EVLİLİK  başlığında yazmıştım: "Evlilik ve Aile, sanki bir hayal kırıklığı jeneratörü."


8 Aralık 2019 Pazar

 Yemin Kültü


Bugün size sanal ortamda yaşadığım gerçek bir olayı yazayım mı?

Daha önce bunu blogumda da yazmıştım: Bir dönem yoğun olarak online strateji oyunları oynuyordum,  en çok da  Travian...

Bir gün bizim birliğin yöneticisi geldi,  "Başka bir birliğe savaş açıyoruz, herkes saldıracak, ama öncesinde herkes görüntülü-sesli olarak yapılan online toplantıda  Allah-Kuran-vatan-namus-... üzerine yemin edecek!"  dedi.  Ben de dedim ki savaş ve saldırılarda ne gerekiyorsa yaparım;  ama yemin etmem,  ant içmem...

O gün yediğim küfür ayar bir yana,  beni birlikten atıp oyunda saldırı çıktıkları yetmedi;  gerçek hayatta da bulup iş yerimdeki yöneticimle görüşmüş bu manyaklardan biri,  yani gazını alamamış...

(Bu arada kendileri bütün yazdığım sıradan başlayarak, noktalı yerlere  ana-baba-bayrak-sülâle-eşler-evlâtlar-ölmüşler  ve daha nicesini de dahil ederek  tüm grup önünde yemin etmelerine rağmen;  ertesi gün barış yaptılar o birlikle;  hatta bizim başkan kanki oldu oradaki kadın yöneticiyle...  Ama ben yemin etmedim diye senelerce sürdü bu gerçek hayata da taşan  "yemin etmeme"  konulu kan davası mevzuu.)

Şimdi bu sanaldaki olay.  Gerçek hayatta bizzat yaşadıklarımı veya şahit olduklarımı yazsam, inanamazsınız.  Bu toplumda insan olma ayarı ile ilgili bir sorun var.  Allah'ı yalnız camide hatırlayan bir toplum yazımda da aslen buna değinmiştim.  Yeri gelmişken ANDIMIZ yazısında da bakılabilir.


«Eski zaman adamlarına: "Yalan yere yemin etmeyeceksin, ve andlarını Rabbe ödeyeceksin," denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim: Hiç and etmeyin;  ne gök üzerine, çünkü o Allahın tahtıdır; ne yer üzerine, ...,  ne de kendi başın üzerine, ...

Ancak sözünüz:  Evet,  evet;  Hayır,  hayır,  olsun. (Evet'iniz evet,  Hayır'ınız hayır olsun.)
Bunlardan ziyadesi şerirdendir.»    (Matta 5:33-37)


13 Kasım 2019 Çarşamba

 Fareler ve İnsanlar  -  Kitap


Fareler ve İnsanlar  (Of Mice and Men), John Steinbeck'in ünlü romanı. 1929 Büyük Buhran (Dünya ekonomik bunalımı) döneminde Batı Amerika arkaplanında bir arkadaşlık ve dostluk hikayesi.  Kitap sohbet formunda akıyor ve cümleler gündelik dil üzerine kurulu. Geçen ay okuduğum bu eseri konu etmek istedim bugün.

Aslında ben fazla roman okuyabilen biri değilim, herhalde bir-iki sayfa okur bırakırım diye düşünüyordum ki kitabın iki günde yarısına geldim. (Yoğun ve bol aktivite içerisinde olduğum bir zamana denk gelmesine rağmen iki günde bu hız benim için rekor gibi.)  Çok akıcı bir dili var ve içinde ağdalı aşk konusu anlatmaması,  gerçekçi üslubu  beni sardı açıkçası.

Sanki bağımlı kişilik bozukluğuna sahip iki arkadaş anlatılıyor romanda.  İkisi dış görünüş olarak da yapı olarak da çok farklı, hatta zıt özelliklerde;  ama birbirlerine bağımlı... Yaşama birbirlerine tutunarak katlanıyor ve bu sayede ayakta kalıyor gibiler.  Yalnızlıkla savaşta birbirlerinden güç alıyorlar. Özellikle iri cüsseli  Lennie  hakkındaki bölümler, bu tarz zeka geriliğine sahip insanların hayatlarını anlama fırsatı da sunuyor.  Aslında sevmek için yaptığı şeyler zarara neden oluyor ve acı çekiyor. Her canlının sevgiye ve adalete ihtiyaç duyduğunu görüyoruz.
         Çok övülen aklın ve akıl çokluğunun dahi insanın başını göğe erdirmediğini şahsında örnekleyen George; aklı kıt dev Lennie; kendisine doğrudan söylenenlerden daha fazlasını kulağı duyan Slim; hor görülmüş mazlumların her zaman zararsız duyarlı insanlar olmadığını kanıtlayan aşırı yalnız Crooks  (zenci seyis);  tam bir güç delisi ve gücü yettiğine dalan karakter fukarası  "patron çocuğu"  Curley;  yaşlılığı, yalnızlığı ve mutsuzluğu aynı bedende taşıyıp artık ölümünü beklemeye başlayan kimsesiz temizlikçi  Candy...


"Bakalım olaylar nasıl gelişecek?"  diye merakla sonuna kadar gittim. Çok etkilendim açıkçası.  Hikayedeki neredeyse herkesin ortak noktası "yalnızlık"  (ve çaresizlik)  olan bir eser. Bir tek iki arkadaş oyunu ha bozuyor ha bozacak gibiydiler ki...  :(Crooks: «Kimsesi yoksa delirir insan. Kim olduğu makamı konumu hiç önemli değil, yeter ki yanında olsun biri. Değer vermezse de önemli değil, yanında ya!... İnan bana, insan çok uzun süre yalnız kaldı mı hastalanır,  yalnızlıktan hastalanır.»


Bence: Hikayede tüm insanlığın başının dikine gitmesi ve Tanrı'nın iradesini reddetmesi sonucu, genç olsun yaşlı olsun, akıllı veya aptal olsun; herkesin hayatının acı, hastalık, yalnızlık, ölüm ve trajedi ile dolu oluşunu anlatıyor. İnsanların düşünceleri ve meyledişleri kötü bir kere. Ve herkes gücünün yettiğine zulüm ediyor. (Bu anlamda hikayedeki en kötü karakter, kadının kocası, patronun oğlu Curley olabilir. Çalışanlara zayıf-güçlü dalıyor, nasılsa onlar işçi... Bir tek arabacı Slim'e diş geçiremiyor, bir de aklı kıt dev çocuğa... George konusunda "Yorumsuz" demekle geçiyorum.)  Curley'nin karısı dersen; o da aklının dikine gidiyor, kendini çok zeki görüyor. Genç-yaşlı insanların uyarılarına kulak asmıyor, ünlü olma hayalleri ile yanıp tutuşuyor. Zenci ile yaptığı konuşmalar başta olmak üzere, kadın da aslında Tanrı'dan çok güç ve paraya tapıyor. Mutluluğu bunlarda arıyor.
Yani demem o ki, hikayenin sonu farklı olabilirdi gerçekten, "kader" denen çemberi kırabilirlerdi;  eğer alçakgönüllü ve Rabbe itaat eder olsalardı. Ama hepsi kendi kafasına göre gitti.  En aptal olan ile en zayıf ve en güçsüz olanlar ilk elendi. Geriye kalan dünya akıllıya da yâr olmadı.
Ayrıca para ve geçim sıkıntısının insanlık için nasıl bir ortak yara  ve  özgürlüğümüze gem olduğunu da görüyoruz eserde. Bir maddi bedenin içine hapsolmuş varlıklar olarak, ruhumuz ayrı yöne bedenimiz ayrı yöne gidiyor adeta. Ümitlerimiz ve hayallerimiz o kadar paramparça oluyor ki, (acısını kendimizden çıkarıp)  kendi kendimize duyarsızlaşıp duygusuzlaşıyoruz,  ve kaçınılmaz olarak çürüyoruz.


George: «Orada mutlu bir hayatımız olur. Oraya ait hissedebiliriz kendimizi...  Hayır efendim! Artık bizim hayatımız böyle olmayacak. Kendimizi bir parçası gibi görebileceğimiz güzel bir toprağımız olacak... Ve işte o toprak bizim toprağımız olacak. Kimse kovamayacak oradan bizi.»
...
«Ta en başından beri biliyordum bu hayalin gerçek olmayacağını... O kadar çok anlattırdı ki, ben de belki bir gün gerçekleştiririz belki diye umut etmeye başladım.»Evet, benim yazım burada bitiyor. Ancak İngilizce eserleri genellikle anadilinde okumayı tercih eden biri olarak, kitabın kısaltılmış ve kıt-küt çevirisindense, bileğim kalınlığındaki orijinalinden de okuyacağım. Doğrusu 1937'de basılmış bu eseriyle John Steinbeck benim için  Jack London  ve  Louisa May Alcott'tan sonra  Amerikan edebiyatında etkilendiğim bir diğer yazar oldu.
(Sanırım yazdıklarımdan klasik tarzı sevdiğim açığa çıkmıştır. Ayrıca söylemeden geçmeyeyim, bazı ergenlerin sandığı gibi kitabın farelerle ilgisi yok.  Ve son söz, büyük spoiler:  Saplantılar öldürür.)

14 Ekim 2019 Pazartesi

«SAVAŞA HAYIR  ve  BARIŞ olsun»  (mu acaba?)

Türkiye ilginç bir ülke.  9 Ekim 2019'da başlayan Barış Pınarı Harekatı  ile kafa karışıklıkları yine ortaya serildi, tahmin edersiniz ki her kafadan ayrı ses çıkıyor yine.  Bazıları diyor ki  "Acem ne derse Türk tam tersini yapmalı." Başkaları: "Dinciler ne derse tersini yapmalı!",  "Batı ne dersi tersi!"...  (Örnekler çoğaltılabilir.)
Yahu senin pusulan neden başkaları oluyor, ne yapmayacağına onlar karar veriyor??  Yani demem o ki, ben hükümeti ve ülke içi siyaseti hiç beğenmiyorum ancak buradan bir çıkış da göremiyorum.
Malum zat çıkıp  "2 kere 2 dört eder" dese; "Peki bu kime yarayacak ona göre tarafımızı alalım" diyen bir kitle var. Gerçekten inanılmaz. Yobazlığı, gericiliği ve mikrobu sadece din eksenli gören bir kitle mevcut.

Bir başka ve asıl önemli konu da şu:  BARIŞ.
Gerçekten  "Savaşa Hayır!"  ise eğer.... O zaman barışın o kadar boş beleş bir iş olmadığının da bilincinde olmak gerek. Savaş boş beleş ve zahmetsiz mi ki barış öyle olsun? Yap yap yap, sonra  "BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!"   Böyle bir utanmazlık haline girdi insanlar.

Barış isteyen, nifak tohumlarının karşısında durur. Yalan haberle kışkırtmaya ve insanları sokağa dökmeye karşı olur. Seküler diye etnikçiliğe ve bölücülüğe alkış tutmaz, hendeklere sessiz kalmaz, insanları savaşa sürmeye kalkmaz... "Haydi Kürt çocuğu, gerekeni yap, yoksa asimilesindir"  diyenlere karşı durur, zaten çocukları ve gençleri en öne sürmez. Kendisi korunaklı evlerinde, kendi hayatları çok değerli iken siyasi olarak çok bilenmiş gençleri fişteklemez. Zehirli tarih anlatılarını reddeder.  Milliyetçiliği ve ırkçılığı teşvik etmez.  ISIL / IŞİD'i ve avanesini besleyen kanallara karşı durur. Mikrobun ana kaynağını görmezden gelme yapmaz. Patlayan bombalar sonrası  "Siz bunu hak ettiniz!" demez, kendisi günahkar ve ölümlü olan insanın başkasına böyle üstten bakması ve terör estirmesine sessiz kalmaz. Çevrecilik konusuna hassasmış gibi sosyal medyada tiradlar atıp orman yakanları görmezden gelme yapmaz;  ormana ev yapanları, yakanları (ayırt etmeden) kınar; bir tarafa karşı üç maymun olmaz.  Teröristler için "Yere izmarit bile atmayan iyi çocuklar bunlar"  demez...


"Kafalar karışık" dediğimiz hallerin bazısı ülkemizdeki "maskeli balo"nun bir çıktısı... Coğrafyamızda maske maske üstüne adeta! Ve kritik anlarda ola da o maskeler düştüğünde, altından çok farklı şeyler çıkabiliyor. Milliyetçilik ve ırkçılık karşıtı olduğunu söyleyenler, en ala etnikçi ve milliyetçi çıkabiliyor. Ben sosyal medyada "barış barış" diyen nice hesapların, insanlarımız bombalı saldırılarda öldürüldüğünde, polislere ateş açıldığında, ormanlar yakıldığında coşkuyla kutladığını görüyorum.  Ona buna "faşist" diyenler, kendileri en ufak bir eleştiriye tahammül etmeyebiliyor. Kürtleri en alâ kızıştıranlar Kürt olmayabiliyor (hatta genelde olmuyor); Ermeniler'den derin bir kin besleyen, dış güçlerle göbek bağı içerisinde ve her yolu mübah görenler şu anda delirmiş gibiler... İşte daha birkaç hafta önce gördük Süryani klisesi açılışı yapılıyor, Süryanilere "Akıllı olun, bu oyunlara kanmayın!" diye ayar çeken parmak sallayan ırkçı Yunanlı mı istersin... (Süryani klisesine ait bahçeler ateşe verildi.)  Hepsi burada.
(Bunları daha önce  Maskeli İnsanlar  yazımda da yazmıştım.)

Bu maskeli, adeta birbiri arasına gizlenmiş düşmanlık ve nefret tohumları dolu kişilere ek olarak maalesef bir de çok duyarsız ve hazcı bir kitle var. Geçenlerde bunu bir paylaşım altına da yazmıştım; genellikle "çağdaş, laik, Atatürkçü" diye kendini tanımlayan bu kişiler, asla meselelere samimi veya derin bir gözle bakmıyor, resme ve destekledikleri parti önderlerine bakıp ilk intiba ile kati görüşünü veriyor. Asla cevapları da okumuyor, ya da kaale almıyorlar. Çünkü "her şeyi yalnız ben bilirim" gibi bir kibirleri var;  iletişime kapalılar, kestirip atıyorlar.

Velhasıl kavramları karıştırıp dejenere ediyorlar ki fitne-fesat ortamı asla kurumasın, aksine kökleştikçe kökleşsin. Maalesef ülkemizde «Savaşa Hayır! Barış olsun» diyenler;  her tür fitne-fesat, ayrımcılık ve nefret tohumlarına sessiz kalıp, hatta bizzat ötekileştirmeyi-düşmanlaştırmayı yapıp, teröre gizli destek verip, sonra mücadele başladığında  (YANDIK!) AMMAN DERHAL BARIŞ!!  diyenler olduğu için;  barış istemek ve savaş karşıtlığı da kirlendi. Aynı geçmişte "insan hakları" ve "çevrecilik" örneklerinde olduğu gibi. Zannetmiyorum ki hiçbir akıllı ve vicdanlı insan doğa ve çevre katliamını kınamaya karşı olsun. Ama çevreci diye öne sürülen baş aktörlere bakıyorsun asıl ajandası farklı... "İnsan hakları"  diyenlerse sadece devlet şiddetini görüyor nedense!  işte yalanlar böyle böyle insanlar arasındaki fitilleri döşüyor.  (Böl, parçala, yönet!")


Son olarak şunu da not düşleyim:  Ben solculuğun ve esasen Marksizm'in beyine sızan bir virüs olduğunu, bir çeşit hastalık hali olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu söylediğim için yer yer dışlanmalar, yok saymalar da yaşıyorum; ancak yıllardır gözlemlerimden çıkardığım da budur. Sonradan saf değiştirip "eski solculuk"tan liberalizme, demokrat kişiliğe dümen kırmışlarda dahi o kafa yapısı sirayet ettiğinden; o kavgacı üslup, o gerginleştirici, kutuplaştırıcı,  "krizler/kargaşalar/kalkışmalar artarsa devrim gelir ve düzen daha rahat kurulur" kafası (?) gitmiyor.  Stockholm Sendromu'na yakalanmışlar gibi,  kendilerine zulüm edenlere ve canlarına kast edenlere hizmet eder noktaya gelmeleri beni çok şaşırtıyor.  Sadece kendisi ile manevi anlamda büyük savaş vermiş, savaşı sonlandırmış ve bir anlamda tövbe etmiş olanlar sıyrılabiliyor. Onda da her "savaştım" ve her "kurtuldum/değiştim" diyen kurtulmuş değil.  Ve ne hikmetse, Kürtleri ağzından düşürmeyen bu devrimciler esasen Kürtlerden zerre haz etmiyor. Hendekler zamanında Twitter'da yazılanlara bir denk gelseydiniz, kim bilir bunları nasıl ele alırdınız? Bu kişilere göre, özellikle Kürt gencinin esas görevi hendeklerde çukurlarda isyan ederek ölmektir, ki onların bekledikleri yeni dünya şafaktan doğsun. O özlenen zamana kadar kendileri de Nişantaşı'nda değilse bile, sosyal çevrelerinde, mekanlarında, mahallelerinde kariyercilik, toplum mühendisliği filan yapmaya devam eder; eksik veya çarpıtılmış tarih anlayışı ile bu coğrafyadaki uluslar ve farklı diller arasına nifak tohumları ekmeye devam ederler.

29 Eylül 2019 Pazar

  İstanbul İzlenimlerim   (ve kısa notlar)

Geçtiğimiz hafta boyu İstanbul'daydım. Yağmurlu geçen 1 gün hariç, hava Eylül'e göre oldukça güzel ve ılıktı. Fırsattan istifade bu kez benim normallerime göre olabildiğince yoğun bir gezi programı ile şehrin daha önce keşfetmediğim tarihi yerlerini gezdim.

İstanbul'da dışarıdan gelen birinin afallayacağı  "kırk çeşit millet, yüksek nem ve çekilmez trafik problemi"  yine baş rollerdeydi. Düzenli olarak burada yaşayan insanlar, git gide patlamak için hazır bekleyen saatli bombaya dönüşüyor adeta, kadın-erkek fark etmiyor. Çağın, zamanın ve şehrin dayattığı hızlı tempoya ayak uydurabilmek için sağlam bir kalp ve sinir sistemi şart. Bir o kadar da "iplememe ve umursamazlığı"  şart koşuyor sanki... Ancak tüm bu keşmekeşe, göğe yükselen ve bazı yerlerde gözü tırmalayan beton yığınlarına, milyonlarca insan kalabalığına rağmen;  Boğaz'ın ve iki kıtadaki topraklarıyla İstanbul'un değişilmez albenisi kendini hissettiriyor.

Ben zaten kafaya koymuştum bu kez iyi gezeceğim diye, planlarımı da yapmıştım. Derken, 26 Eylül'deki Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem ile herkes sanki Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke değilmiş gibi hiç yoktan depremi tekrar keşfetti. Depremle yatıp depremle kalkıldı, herkesin dilinde aynı mevzu en yoğun haliyle yer aldı. 99 depremini yaşamış biri olarak iyi hatırlıyorum, bizde deprem muhabbeti en yakın zamanda unutulacak şekilde, ancak konu üzerine yoğun halde abanılarak yapılır. (Neredeyse her sorunumuzda olduğu gibi.)

-Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ndeki olay-

Sanırım Pazartesi günüydü, ikindi üzeri Fatih Cami ve Külliyesi taraflarında idim.  İstanbul'daki tarihi camilerin  -birkaçı hariç-,  çoğunda benzer bir mimari plan var.  Sanki hep aynı yeri geziyormuş gibi oluyor insan.  Kare şeklinde bir avlu, ortada abdest almak için bir şadırvan ve dev sütunların arasından geçerek içeri girilen camiler... Renkler ile bina içi yazılar ve süslemeler farklılaştırıyor.  Ancak ben bu yazımda mimari yapıdan bahsetmeyeceğim; Fatih Türbesi'nde denk geldiğim bir vakayı yazmayı tercih ederim.

(Olay o kadar hızla gelişti ki, o anda fotoğraf alamadım. Burada internetten bulduğum bir fotoyu kullanıyorum. Bahsettiğim mahal burası.)

Tam türbenin önündeyken bir kadın koşarak geldi ve bir başka kadına "kızına sahip çık, adam kötü niyetli!" diye bağırdı, kapının az ilerisindeki yaşlı adamı göstererek. Bağrış çağrış oldu, olayı sonradan anladım: Ergenlik çağında bir genç kızla annesi Fatih Külliyesi'ne gelmişler. Kadın gelmişken türbede de dua etmek istediği için  kızı onu dışarıda bekliyormuş. O sırada adam birkaç kez yanına yanaşıp "Beraber kahve içelim, sana hediyeler alayım" gibi şeyler söylemiş.  Sonra yanından uzaklaşıp türbedeki annesinin yanına doğru giden kızı takip etmeye başlamış, o da korkup bahçede duran kadınlardan yardım istemiş.  Bir koşturmaca ve karşılıklı laflar oldu. Olay tam ayakkabıların çıkarıldığı yerde patladı. Şans bu ya, (yoksa şanssızlık mı?),  hemen orada hem güvenlik görevlisi hem de bir Polis vardı.  Anne "Şikayetçiyim, karakola gidelim" dedi. Polis  "Ne bilelim kızının iftira atmadığını?"  deyince bir patlama daha yaşandı. "Kamera kayıtlarına bakılsın"  dedi iki kadın. Ama başta Polis memuru olmak üzere iki güvenlik görevlisi, suçlanan adamın kaçması için her fırsatı etraflıca sundular. Orada duran birisi, "Sabahtan beri aynı adamın ikinci olayı bu,  ikidir içeriye kadar takip ediyor"  dedi.
        O zaman özellikle polis olan gencin adamla işbirliği içinde olabileceği şüphesi dahi doğdu içimde... O kadar sayıda insanın içinde olan, üstelik tekrarlanan bir mevzu, mekan dağ başı değil, kaç tane şahit var ve mekandaki Polis türbe girişindeki ayakkabılarını 4 yaşındaki bir çocuktan dahi yavaş bağlayarak tarafını zaten en başta ortaya koymuştu.  Gerçi karakola gidip kayıtları inceleseler de bir şey çıkmayacağını, adamın salıverileceğini iyi bildiği için boşuna koşturmak ve lüzumsuz yere kalori yakmak istememiş de olabilir tabii. İnanılmaz pişkin ve lakayt tavırlarına makul bir açıklama getiremiyorum doğrusu.  (Adam da tabii topukladı bu arada. Ertesinde Polis, kadınların ne iftira atma ihtimallerini bıraktı  ne yalancılıklarını...)

Bu ülkede bir kadının mağdur olması o kadar demirden sinirlere sahip olmasını gerektirir ki, kadın-erkek el ele bu bozuk sistemin nasıl kötülüğün yanında saf tuttuğunu ve güce taptığını mağdurun önünde filtresiz olarak ortaya serer. "Anadolu ahlâkı"  diye öve öve bitirilemeyen söz konusu kültürden çıkan hakim-savcı-kanun yazıcıları zaten  "Ceketinin önünü ilikledi ve kravat taktı"  diye katilleri ve tecavüz zanlılarını bile cezada indirime giderek içeride yedirip içirip birkaç senede salıverebiliyor.  Bir de "tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakma" hali var ki, hiç de az sayıda olmayan vakada suçlu kişi yargılanmasına sebep olan eylemini tekrar işliyor bu evrede.

KADIN CİNAYETLERİ

Eski koca vahşetine karşı koruma ve uzaklaştırma talep etmiş, mahkeme kararı olan kadınların yürek burkan cinayet haberlerini okumaktan içimiz şişti. Çok sıkıldık. Ama kendi adıma, ondan çok insanların sosyal medyadaki sahtekarlığına şahit olmaktan sıkıldım. Gerçek hayatta ataerkil sisteme, erkeğin her şeye hakkı vardıra hizmet eden, neredeyse adil ve vicdanlı hiçbir hareketini göremediğimiz kadınlar ve erkekler; bilgisayar başına oturunca vicdan föncüsü kesilebiliyor başımıza. Her durumda haklı ve kalabalık olmanın dayanılmaz cazibesi.

Ayrıca ülkemizde sayıca bir sürü (sürüsüne bereket) olan sosyoloji ve psikoloji bölümleri ne yapmaktalar acaba? Başta Amerika olmak üzere Almanya gibi dış ülkelerde çeşitli isim yapmış araştırmacıların, akademi mensuplarının çalışmalarını ve tespitlerini Türkçe'ye çevir(t)ip kendi kitapları olarak yayınlamaktan başka; keşke biraz da nitelikli olarak kendi toplumları ile ilgili çıktılar üretseler. Facebook ve Twitter gibi mecralarda her kafadan bir ses hali ile keskin, kendinden çok emin yorumlar sağanak halinde geliyor tabii. Ama soruna karşı nitelikli araştırma-analiz ve yaklaşımlar olmadığı malum.  (Onun yerine iki tane İstanbul Sözleşmesi eleştirisi patlatıver,  zaten bazı Fetö hesapları da son zamanlarda buradan yürümeye başladı, sorunu hemen şıp diye çözüver.)

Mustafa Satış,  Facebook'ta bu konu üzerine eğilmiş. ÖLDÜRECEK DERECEDE SEVMEK!!! başlıklı paylaşımının bir bölümünde şöyle diyor:   «Bir insan bir insandan ayrılınca nasıl olur da o anda hayatının geri kalan kısmını hiçe sayar. Nasıl olur da bütün bir ömrün kalan kısmı hiç değerinde olur. Nasıl olur da, başka bir insanla mutlu olabileceğine dair umudu sıfırlanır. İnsan nasıl bir duyguya kapılır ki, her şeyi yaşamaya değmez görür. Bu durumun bir travma olduğu meydanda. Sorsanız bu durumda olanlara çoğunluğu namus meselesi, kıskançlık veya kendini kaybetme olarak cevaplar. Şüphesiz bu saydıklarının etkisi vardır ama, bence asıl mesele yaşama dair umutsuzluk sanki. Hasbel kader bulmuş birini, bir daha bulamaz umutsuzluğu mu acaba. İNSANLAR AYRILIKLA KARŞILAŞTIKLARINDA NEDEN BU KADAR UMUTSUZ OLUYORLAR ÜLKEMİZDE HAYATIN GERİ KALAN KISMIYLA ACABA....?  Bir de bu açıdan baksak...»

                  (Tam bu yazıyı yazarken göz attığım bir haber sitesinde "daha önce cinsel tacizde bulunduğu baldızını sokakta kovalayıp güvenlik görevlisinin yanına sığındığında bıçaklayarak öldüren adam" diye bir ŞEY'e denk geldim. Evet, bu 'ŞEY' de  (diğer onlarca ölümle sonuçlanan vakada olduğu gibi),  kaçan bir mağdur için en güvensiz yerin güvenlik görevlisi yanı olduğunu gösteriyor. Zira bunlar sadece Tanrı'dan ve kanundan korkan, temiz insanlar için konmuşlar oralara. Elinde değil silah;  bıçak, çakı filan olan katillere karşı bile hiçbir eylemleri olmuyor. Hatta kimi örneklerde ilk kaçan güvenlik görevlisinin bizzat kendisi!  Polis ise kısmen güvenli. Geçen ay Batman'daki kan davalısını bıçaklayan adamın, sopayla başında bekleyerek polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olduğu haber aklıma geldi. Olay yerindeki polisler saldırganları silahla etkisiz hale getirmedikleri için soruşturma açılmıştı. Giden geri gelmez tabi ama bu gibi güvenlik güçlerinin yediği içtiği haram para.)


Kamil Koç Şubesinde...  Kadınlardan söz açılmışken.  Geri dönüş için servis beklerken Kamil Koç yazıhanesinde görevli genç kıza adeta bir selam verdik  bin ah işittik. "Müşterilerin zaman zaman indirim hakları oluyor, onu kullanıp geliyor, dönüşte indirim hakkı bittiği için normal fiyatı söyleyince  'Siz komisyon alıyorsunuz, para yiyorsunuz!'  diye başlayıp üstümüze yürüyenler bile oluyor" diye bir başladı; biz de kesmedik ve dinledik, o da istediği kadar anlattı.
"Burada çalışmaya başlamadan önce ben bizim toplumu hiç böyle bilmezdim.  Sadece şu Kurban Bayramı'nda duyduğum laflar, insanların bilmeden etmeden söylediği laflar ve hakaretler-kavgalar yüzünden,  sırf para için bunlara katlanmak beni hem çok yordu hem de gerçeklerle yüzleştirdi"  dedi.
Hani bana "uzun yazdığımı" söylüyorlar ama, kız konuşurken motor gibi çok daha uzun ve güçlü cümleler kurdu. Meğer onun da içi çok dolmuş.

SAĞLIK  ve  Hastane-Doktor Şikayetleri

Son aylarda Sağlık sisteminde denk geldiğimiz bazı olaylarda şikayette bulunduğumuzda duyduklarımızı, neredeyse bir dayak yemediğimizin kaldığını, yönlendirme yapılan 182 Sabim denen hattın şikayet değil şikayetin üstünü örtme hattı olduğunu gözlemledikten sonra tekrar diyebilirim ki;  "Sosyal medya hariç, Türkiye'de şikayet edenin bir tek dövülmediği kalıyor."  Bayağılaşma ve lakaytlık sıradan bir rutin olmuştu zaten,  şimdilerde daha da el yükseltiyor.
(Not edeyim: Türkiye'de iktidarın durumunu devlet hastanelerine bakarak anlayabilirsiniz. İktidarlar zayıfladıkça, sağlık sisteminde insanlık dışı uygulamalar artar, kavgalar ve doktor-hasta gerginliği belirginleşir.  Partiler gelir geçer ama bu realite değişmez.)


Yeni Moda:  Musluksuz Çeşme
İstanbul'u gezerken, Esenler gibi semtlerde tuhaf bir şeye denk geldim. Sanırım belediyelerdeki yeni modadır?  Akım şu:
Belli ki yine bir müteahhitlik firmasını kalkındırarak, dev gibi bir çeşme yaptırıyor ve törenle açıyorlar;  ama yaklaşınca görüyorsunuz ki ya muslukları hiç yok ya da sadece görsel bir süs olarak musluk konmuş. Yani akmayan çeşme yapmışlar anacım!
Madem sadece görsel bir fon olarak çeşme yapacaksın;  o zaman daha estetik veya ortama uyan bir şey yap ki göze hoş görünsün veya fazla göze batmasın...gibi ifadeler ise bu yağmacı zihniyete fazla gelir. Vergileri topla, dev gibi zevksiz betonarme (sözde) çeşme yap, sonra da  "Dikey mimariye karşıyız, yatay mimariye geçmeliyiz"  falan filan...

Yeni Moda:  Camide yatmak
Daha önce (EnSonHaber gibi) bazı medya sitelerinde böyle bazı İstanbul yerel haberlerine denk gelmiştim ancak onların sadece yazın sıcak günlerine denk gelen Ramazan dönemi için olduğunu, nadir örnekler olduğunu sanmıştım. Bu gezimde baktım gördüm ki tarihi camileri "yatakhane" olarak gören bir grup "Ben de varım!" diyerek kendi yolunu tutmuş. Namaz saatlerinde dahi yatış pozisyonunu bozmayan insanların kimisi,  yatmak bir yana,  kendi aralarında sürekli sohbet ve konuşma ile hani neredeyse bir tek "kahvesi-çayı eksik" bir noktaya doğru ortamı esnetmeye doğru gidiyorlar. Benim gördüklerimin hiçbirinin zor durumdaki garip kişilere benzemediğini, gidecek başka yeri olmayan yabancı-kimsesiz-hasta olmadığını, sanki daha çok serin bir ortamda beleş yatmak için orada oldukları izlenimi veren tipler olduğunu ekleyeyim.

Velhasıl:  Siyasi, kurumsal ve toplumsal yozlaşma iç içe sürüyor; kendi aralarında sarmaller oluşturarak her yeri sarıyor. Böyle bir ortamda, daha önce bir yazımda da dediğim gibi, "Allah'ı yalnız camide hatırlayan bir toplum" oluşumuz artık perdelenemez şekilde ortaya çıkıyor,  hatta camide bile hatırlanıp hatırlanmadığı belirsiz.


hava,  kan,  kültür,  silah,  tasarım,  yolculuk

21 Eylül 2019 Cumartesi

Margaret  Tarrant

Kısa bir zamandır Facebook hesabımda bazı ressamların eserlerini derliyorum,  "Çeşitli Tablolar - Painting Artworks"  başlığı altında...  Bundan sonra da eklemelerim devam edecek,  ömrüm vefa ederse belki de yılları bulacak bir derleme olacak bu.  Bloguma da ressamların bir kısmı için başlıklar açmayı düşünüyorum.  Bugüne kadar sadece  Salvador Dali  ve  Rus ressam Ivan Shiskin  üzerinde yoğunlaştım.  Önümüzdeki günlerde sürrealist kadın ressam Remedios Varo  için de bir başlık açabilirim.  Ancak bugün özellikle Margaret Tarrant'tan bahsetmek istiyorum.

Margaret Winifred Tarrant  (1888-1959)  İngiliz ressam-çizer ve çocuk kitabı yazarı.  Özellikle doğa, periler, çocuklar ve dini çağrışım yapan çizimler yapmıştır. Çocuk kitapları ve içindeki çizimler, kitap kapak tasarımları, kartpostallar ve takvimler ile tanınmıştır. Kariyerine 20 yaşında başlamış bu kadın ressamın yaptığı yüzlerce çizime bakınca gerçekten yetenekli, yaratıcı ve çalışkan birisi olduğu ortada. (Kendisine fırsatlar tanıyıp bu eserlerde yer almasını sağlayan insanlar da teşekkürü hak ediyor tabii.)

Babası da ressam olan Margaret Tarrant,  özellikle  The Water Babies,  Forest Fairies  ve  Nursery Rhymes  adlı çalışmalarıyla ünlüdür.
Yüzlerce materyal arasından,  blogum için şunları seçtim.
Bir başka yazıda görüşmek üzere.

Margaret Tarrant ilüstrasyonları The Fairies' Market
Happy Days
Columbine
Meadowsweet
The King of Love


Nursery Rhymes
Musk MallowThe Water Babies
The ProposalMargaret Tarrant  -  Water Sports